Sách bài tập hóa 10 kết nối tri thức pdf, sách hoá học 10

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Thi thử THPT Quốc gia Thi thử THPT Quốc gia Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức Thi thử Đánh giá năng lực Thi thử Đánh giá năng lực

SBT Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài 15: Phản ứng oxi hóa - khử


2.566

Toptailieu biên soạn và giới thiệu giải sách bài tập Hóa học 10 Bài 15: Phản ứng oxi hóa - khử sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm các bài tập từ đó nâng cao kiến thức và biết cách vận dụng phương pháp giải vào các bài tập trong SBT Hóa học 10 Bài 15.

Bạn đang xem: Sách bài tập hóa 10 kết nối tri thức pdf

SBT Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài 15: Phản ứng oxi hóa - khử

Câu hỏi trang 39 SBT Hóa học 10

Bài 15.1 trang 39 SBT Hóa học 10: Số oxi hoá là một số đại số đặc trưng cho đại lượng nào sau đây của nguyên tử trong phân tử?

A Hoá trị. B. Điện tích. C. Khối lượng. D. Số hiệu.

Lời giải:

- Đáp án: B

Bài 15.2 trang 39 SBT Hóa học 10: Trong hợp chất SO3, số oxi hoá của sulfur (lưu huỳnh) là

A. +2. B. +3. C. +5. D. +6.

Phương pháp giải:

Dựa vào các quy tắc xác định số oxi hóa

- Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0

- Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0

- Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hóa của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hóa các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó

- Quy tắc 4:

+ Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại như (Na
H, Ca
H2,…)

+ Số oxi hóa của oxygen bằng -2, trừ OF2và các peroxide, superoxide như (H2O2, Na2O2, KO2,…)

+ Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hóa +1

+ Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) luôn có số oxi hóa +2

+ Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3

+ Số oxi hóa của nguyên tử fluorine trong các hợp chất bằng -1

Lời giải:

- Đặt x là số oxi hóa của S

- Trong SO3, ta có: x.1 + (-2).3 = 0 " x = +6

ð Đáp án: D

Bài 15.3 trang 39 SBT Hóa học 10: Fe2O3là thành phần chính của quặng hematite đỏ, dùng để luyện gang. Số oxi hoá của iron (sắt) trong Fe2O3là

A. +3. B. 3+. C. 3. D. -3.

Phương pháp giải:

Dựa vào các quy tắc xác định số oxi hóa

- Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0

- Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0

- Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hóa của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hóa các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó

- Quy tắc 4:

+ Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại như (Na
H, Ca
H2,…)

+ Số oxi hóa của oxygen bằng -2, trừ OF2và các peroxide, superoxide như (H2O2, Na2O2, KO2,…)

+ Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hóa +1

+ Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) luôn có số oxi hóa +2

+ Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3

+ Số oxi hóa của nguyên tử fluorine trong các hợp chất bằng -1

Lời giải:

- Đặt x là số oxi hóa của Fe

- Trong Fe2O3, ta có: x.2 + (-2).3 = 0 " x = +3

=> Đáp án: A

Bài 15.4 trang 39 SBT Hóa học 10: Ammonia (NH3) là nguyên liệu để sản xuất nitric acid và nhiều loại phân bón. Số oxi hóa của nitrogen trong ammonia là

A. 3. B. 0. C. +3. D. -3.

Phương pháp giải:

Dựa vào các quy tắc xác định số oxi hóa

- Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0

- Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0

- Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hóa của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hóa các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó

- Quy tắc 4:

+ Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại như (Na
H, Ca
H2,…)

+ Số oxi hóa của oxygen bằng -2, trừ OF2và các peroxide, superoxide như (H2O2, Na2O2, KO2,…)

+ Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hóa +1

+ Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) luôn có số oxi hóa +2

+ Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3

+ Số oxi hóa của nguyên tử fluorine trong các hợp chất bằng -1

Lời giải:

- Đặt x là số oxi hóa của N

- Trong NH3, ta có: x.1 + (+1).3 = 0 " x = -3

=> Đáp án: D

Bài 15.5 trang 39 SBT Hóa học 10: Chromium có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. Cr(OH)3. B. Na2Cr
O4. C. Cr
Cl2. D. Cr2O3

Phương pháp giải:

Dựa vào các quy tắc xác định số oxi hóa

- Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0

- Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0

- Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hóa của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hóa các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó

- Quy tắc 4:

+ Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại như (Na
H, Ca
H2,…)

+ Số oxi hóa của oxygen bằng -2, trừ OF2và các peroxide, superoxide như (H2O2, Na2O2, KO2,…)

+ Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hóa +1

+ Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) luôn có số oxi hóa +2

+ Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3

+ Số oxi hóa của nguyên tử fluorine trong các hợp chất bằng -1

Lời giải:

- Đặt x là số oxi hóa của Cr

- Trong Cr(OH)3, ta có: x.1 + (-1).3 = 0 " x = +3

- Trong Na2Cr
O4, ta có: (+1).2 + x.1 + (-2).4 = 0 " x = +6

- Trong Cr
Cl2, ta có: x.1 + (-1).2 = 0 " x = +2

- Trong Cr2O3, ta có: x.2 + (-2).3 = 0 " x = +3

=> Đáp án: C

Bài 15.6 trang 39 SBT Hóa học 10: Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng có sự nhường và nhận

A. electron. B. neutron. C. proton. D. cation.

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa phản ứng oxi hóa - khử: là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển dịch electron giữa các chất, phản ứng hay có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tử trong phân tử.

Lời giải:

- Đáp án: A

Bài 15.7 trang 39 SBT Hóa học 10: Dấu hiệu để nhận ra một phản ứng oxi hoá - khử là dựa trên sự thay đổi đại lượng nào sau đây của nguyên tử?

A. Số khối. B. Số oxi hoá. C. Số hiệu. D. Số mol.

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa phản ứng oxi hóa - khử: là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển dịch electron giữa các chất, phản ứng hay có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tử trong phân tử.

Lời giải:

- Đáp án: B

Bài 15.8 trang 39 SBT Hóa học 10: Trong phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá là chất

A. nhường electron. B. nhận electron.

C. nhận proton. D. nhường proton.

Phương pháp giải:

Dựa vào

- Chất oxi hóa là chất nhận electron

- Chất khử là chất nhường electron

Lời giải:

- Đáp án: B

Bài 15.9 trang 39 SBT Hóa học 10: Dẫn khí H2đi qua ống sứ đựng bột Cu
O nung nóng để thực hiện phản ứng hoá học sau:

Cu
O + H2->Cu + H2O.

Trong phản ứng trên, chất đóng vai trò chất khử là

A. Cu
O.

B. Cu.

C. H2.

D. H2O.

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa trong phản ứng -> Xác định chất oxi hóa, chất khử

Lời giải:

- Dựa vào phương trình ta có:

-> H2là chất khử, Cu
O là chất oxi hóa

-> Đáp án: C

Câu hỏi trang 40 SBT Hóa học 10

Bài 15.10 trang 40 SBT Hóa học 10: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá - khử?

Phương pháp giải:

Phản ứng từ các đơn chất tạo thành hợp chất hoặc ngược lại chắc chắn xảy ra quá trình oxi hóa - khử

Lời giải:

- Đáp án: A

Bài 15.11 trang 40 SBT Hóa học 10: Cho các chất sau Cl2, HCl, Na
Cl, KCl
O3, HCl
O4. Số oxi hoá của nguyên tử Cl trong phân tử các chất trên lần lượt là

A. 0; +1, +1; +5; +7. B. 0; -1; -1; +5; +7.

C. 1; -1; -1; -5; -7. D. 0; 1; 1; 5; 7.

Phương pháp giải:

Dựa vào các quy tắc xác định số oxi hóa

- Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0

- Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0

- Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hóa của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hóa các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó

- Quy tắc 4:

+ Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại như (Na
H, Ca
H2,…)

+ Số oxi hóa của oxygen bằng -2, trừ OF2và các peroxide, superoxide như (H2O2, Na2O2, KO2,…)

+ Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hóa +1

+ Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) luôn có số oxi hóa +2

+ Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3

+ Số oxi hóa của nguyên tử fluorine trong các hợp chất bằng -1

Lời giải:

- Đặt x là số oxi hóa của Cl

- Trong Cl2, ta có: x = 0

- Trong HCl, ta có: x.1 + (+1).1 = 0 " x = -1

- Trong Na
Cl, ta có: x.1 + (+1).1 = 0 " x = -1

- Trong KCl
O3, ta có: (+1).1 + x.1 + (-2).3 = 0 " x = +5

- Trong HCl
O4, ta có: (+1).1 + x.1 + (-2).4 = 0 " x = +7

=> Đáp án: B

Bài 15.12 trang 40 SBT Hóa học 10: Thuốc tím chứa ion permanganate (Mn
O4-) có tính oxi hoá mạnh, được dùng để sát trùng, diệt khuẩn trong y học, đời sống và nuôi trồng thuỷ sản. Số oxi hoá của manganese trong ion permanganate là

A +2. B. +3. C. +7. D. +6.

Xem thêm: Thay Đổi Giãn Các Chỉnh Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word Cực

Phương pháp giải:

Dựa vào các quy tắc xác định số oxi hóa

- Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0

- Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0

- Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hóa của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hóa các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó

- Quy tắc 4:

+ Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại như (Na
H, Ca
H2,…)

+ Số oxi hóa của oxygen bằng -2, trừ OF2và các peroxide, superoxide như (H2O2, Na2O2, KO2,…)

+ Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hóa +1

+ Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) luôn có số oxi hóa +2

+ Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3

+ Số oxi hóa của nguyên tử fluorine trong các hợp chất bằng -1

Lời giải:

- Đặt x là số oxi hóa của Mn

- Trong Mn
O4-, ta có: x.1 + (-2).4 = -1 " x = +7

=> Đáp án: C

Bài 15.13 trang 40 SBT Hóa học 10: Cho các phân tử có công thức cấu tạo sau:

Số oxi hoá của nguyên tử N trong các phân tử trên lần lượt là

A. 0; -3; -4. B. 0; +3; +5. C. -3; -3; +4. D. 0; -3; +5.

Phương pháp giải:

Dựa vào các quy tắc xác định số oxi hóa

- Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0

- Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0

- Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hóa của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hóa các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó

- Quy tắc 4:

+ Trong đa số các hợp chất, số oxi hóa của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại như (Na
H, Ca
H2,…)

+ Số oxi hóa của oxygen bằng -2, trừ OF2và các peroxide, superoxide như (H2O2, Na2O2, KO2,…)

+ Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hóa +1

+ Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) luôn có số oxi hóa +2

+ Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3

+ Số oxi hóa của nguyên tử fluorine trong các hợp chất bằng -1

Lời giải:

- Đặt x là số oxi hóa của N

- Trong N2, ta có: x = 0

- Trong NH3, ta có: x.1 + (+1).3 = 0 " x = -3

- Trong HNO3, ta có: (+1).1 + x.1 + (-2).3 = 0 " x = +5

=> Đáp án: D

Bài 15.14 trang 40 SBT Hóa học 10: Carbon đóng vai trò chất oxi hoá ở phản ứng nào sau đây?

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tử carbon trong các phản ứng " Phản ứng nào số oxi hóa của carbon giảm chứng tỏ trong phản ứng đó carbon đóng vai trò chất oxi hóa

Lời giải:

Bài 15.15 trang 40 SBT Hóa học 10: Thực hiện các phản ứng hoá học sau

Số phản ứng sulfur đóng vai trò chất oxi hoá là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tử sulfur trong các phản ứng => Phản ứng nào số oxi hóa của sulfur giảm chứng tỏ trong phản ứng đó sulfur đóng vai trò chất oxi hóa

Lời giải:

Bài 15.16 trang 40 SBT Hóa học 10: Khi tham gia các phản ứng đốt cháy nhiên liệu, oxygen đóng vai trò là

A. chất khử. B. acid. C. chất oxi hóa. D. base.

Lời giải:

Câu hỏi trang 41 SBT Hóa học 10

Bài 15.17 trang 41 SBT Hóa học 10: Chlorine vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử trong phản ứng nào sau đây?

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tử chlorine trong các phản ứng " Phản ứng nào số oxi hóa của chlorine vừa tăng vừa giảm chứng tỏ trong phản ứng đó chlorine đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

Lời giải:

Bài 15.18 trang 41 SBT Hóa học 10: Cho các phản ứng hoá học sau:

Số phản ứng có kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử là

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Phương pháp giải:

- Đáp án: C (phản ứng (b))

- Các phản ứng còn lại số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi

Bài 15.19 trang 41 SBT Hóa học 10: Khí thiên nhiên nén (CNG - Compressed Natural Gas) có thành phần chính là methane (CH4), là nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Xét phản ứng đốt cháy methane trong buồng đốt động cơ xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG:

a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Viết quá trình oxi hoá, quá trình khử.

b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.

Phương pháp giải:

Dựa vào

- Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

+ Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa trong phản ứng

=> Xác định chất oxi hóa, chất khử

+ Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử

+ Bước 3: Xác định (và nhân) hệ số thích hợp vào các quá trình sao cho tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận

+ Bước 4: Đặt các hệ số vào sơ đồ phản ứng. Cân bằng số lượng nguyên tử của các nguyên tố còn lại

Lời giải:

Bài 15.20 trang 41 SBT Hóa học 10: Xét phản ứng sản xuất Cl2, trong công nghiệp:

a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử

b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.

Phương pháp giải:

Dựa vào

- Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

+ Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa trong phản ứng

=> Xác định chất oxi hóa, chất khử

+ Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử

+ Bước 3: Xác định (và nhân) hệ số thích hợp vào các quá trình sao cho tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận

+ Bước 4: Đặt các hệ số vào sơ đồ phản ứng. Cân bằng số lượng nguyên tử của các nguyên tố còn lại

Lời giải:

Bài 15.21 trang 41 SBT Hóa học 10: Trên thế giới, zinc (kẽm) được sản xuất chủ yếu từ quặng zinc blende có thành phần chính là Zn
S. Ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, quặng zinc blende được nung trong không khi để thực hiện phản ứng:

a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Viết các quá trình oxi hoá, quá trình khử.

b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.

Phương pháp giải:

Dựa vào

- Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

+ Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa trong phản ứng

=> Xác định chất oxi hóa, chất khử

+ Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử

+ Bước 3: Xác định (và nhân) hệ số thích hợp vào các quá trình sao cho tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận

+ Bước 4: Đặt các hệ số vào sơ đồ phản ứng. Cân bằng số lượng nguyên tử của các nguyên tố còn lại

Lời giải:

Câu hỏi trang 42 SBT Hóa học 10

Bài 15.22 trang 42 SBT Hóa học 10: Khi đốt hoá lỏng thường gọi là gas, có thành phần gồm propane (C3H8) và butane (C4H10). Xét phản ứng đốt cháy butane khi đun bếp gas:

C4H10+ O2->CO2+ H2O.

a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử.

b) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron

Phương pháp giải:

Dựa vào

- Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

+ Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa trong phản ứng

=> Xác định chất oxi hóa, chất khử

+ Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử

+ Bước 3: Xác định (và nhân) hệ số thích hợp vào các quá trình sao cho tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận

+ Bước 4: Đặt các hệ số vào sơ đồ phản ứng. Cân bằng số lượng nguyên tử của các nguyên tố còn lại

Lời giải:

Bài 15.23 trang 42 SBT Hóa học 10: Hàm lượng iron(II) sulfate được xác định qua phản ứng oxi hoá - khử với potassium permanganate:

Fe
SO4+ KMn
O4+ H2SO4→ Fe2(SO4)3+ K2SO4+ Mn
SO4+ H2O

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron Chi rõ chất oxi hóa, chất khử.

b) Tính thể tích dung dịch KMn
O40,02 M để phản ứng vừa đủ với 20 m
L dung dịch Fe
SO40,10 M.

Phương pháp giải:

Dựa vào

- Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

+ Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa trong phản ứng

=> Xác định chất oxi hóa, chất khử

+ Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử

+ Bước 3: Xác định (và nhân) hệ số thích hợp vào các quá trình sao cho tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận

+ Bước 4: Đặt các hệ số vào sơ đồ phản ứng. Cân bằng số lượng nguyên tử của các nguyên tố còn lại

Lời giải:

a) - Bước 1:Fe+2⁡SO4+KMn+7⁡O4+H2SO4→Fe2+3⁡(SO4)3+K2SO4+Mn+2⁡SO4+H2O

=> Fe
SO4là chất khử, KMn
O4là chất oxi hóa

- Bước 2:

+ Quá trình oxi hóa:2Fe+2→2Fe+3+2.1e

+ Quá trình khử:Mn+7+5e→Mn+2

- Bước 3:

5x

2Fe+2→2Fe+3+2.1e

2x

Mn+7+5e→Mn+2

- Bước 4: 10Fe
SO4+ 2KMn
O4+ 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3+ K2SO4+ 2Mn
SO4+ 8H2O

b)n
Fe
SO4=0,1.0,02=0,002mol

-> Theo phản ứng ta có:n
KMn
O4=0,002.2:10=0,0004mol

->VKMn
O4=0,00040,02=0,02(L) = 20 (m
L)

Bài 15.24 trang 42 SBT Hóa học 10: Cho 2,34 g kim loại M (hoá trị n) tác dụng với dung dịch H2SO4(đặc, nóng, dư) thu được 3,2227 L khí SO2(điều kiện chuẩn). Xác định kim loại M.

Bài viết hướng dẫn cách xem online và tải PDF sách dễ hiểu nhất giúp bạn đọc dễ dàng xem trực tuyến bộ sách. Mời các bạn đón xem:


Cách xem trực tuyến và tải PDF sách Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Cách xem trực tuyến Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 10, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống


Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Hóa học:

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Hóa học 10


SHS Hóa học 10 – Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Hóa học 10

SGV Hóa học 10 - Kết nối tri thức

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Hóa học 10

SBT Hóa học 10 – Kết nối tri thức

II. Tải PDF sách Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Các bạn click TẢI VỀ sau đó màn hình sẽ trượt xuống dưới phần để tải:

Click vào ô tải về để tải bản pdf:

Bước 2: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Toán

Sách Tiếng Việt

Sách Vật Lí

Sách Giáo dục quốc phòng và An ninh

Sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp


Tham khảo các loạt bài Đọc sách online khác:


Bài viết cùng lớp mới nhất

1 7462 lượt xem
Tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau
*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối
Bài viết mới nhất
Tổng hợp kiến thức
Tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Câu hỏi mới nhất
Thi thử THPT Quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Jack. All Rights Reserved DMCA.com Protection Status

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *