Sinh học 10 sách sinh 10 kết nối tri thức pdf, sinh học 10

LỚP 1

LớpTên sáchTên sách
1SÁCH GIÁO KHOA
SGK Toán 1 Tập 1SGK Toán 1 Tập 2
SGK giờ Việt 1 Tập 1SGK giờ đồng hồ Việt 1 Tập 2
SGK tự nhiên và xóm hội 1SGK Đạo đức 1
SGK Âm nhạc 1SGK Mĩ thuật 1
SGK giáo dục và đào tạo thể hóa học 1SGK vận động trải nghiệm 1
SÁCH GIÁO VIÊN
SGV giờ Việt Tập 1SGV giờ đồng hồ Việt Tập 2
SGV Đạo đức 1SGV giáo dục thể hóa học 1
SGV hoạt động trải nghiệm 1SGV Toán 1
SGV thoải mái và tự nhiên và xã hội 1SGV Mĩ thuật 1
SGV Âm nhạc 1
SÁCH BÀI TẬP
SBT Toán 1 Tập 1SBT Toán 1 Tập 2
SBT giờ đồng hồ Việt 1 Tập 1SBT giờ Việt 1 Tập 2
SBT tự nhiên và thoải mái và làng hội 1SBT Đạo đức 1
SBT Âm nhạc 1SBT Mĩ thuật 1
Vở tập viết 1 Tập 1Vở tập viết 1 Tập 2
SBT hoạt động trải nghiệm 1

LỚP 2

LớpTên sáchTên sách
2SÁCH GIÁO KHOA 2
SGK Toán 2 Tập 1SGK Toán 2 Tập 2
SGK giờ Việt 2 Tập 1SGK tiếng Việt 2 Tập 2
SGK tự nhiên và xã hội 2SGK Đạo đức 2
SGK Âm nhạc 2SGK Mĩ thuật 2
SGK giáo dục thể hóa học 2SGK chuyển động TN, hà nội 2
SÁCH GIÁO VIÊN 2
SGV tiếng Việt 2 Tập 1SGV giờ Việt 2 Tập 2
SGV Toán 2SGV tự nhiên và thoải mái và làng hội 2
SGV Đạo đức 2SGV hoạt động trải nghiệm 2
SGV Âm nhạc 2SGV Mĩ thuật 2
SGV giờ đồng hồ Anh 2SGV giáo dục đào tạo thể hóa học 2
SÁCH BÀI TẬP 2
SBT Toán 2 Tập 1SBT Toán 2 Tập 2
SBT giờ Việt 2 Tập 1SBT giờ Việt 2 Tập 2
Vở tập viết 2 Tập 1Vở tập viết 2 Tập 2
SBT giờ đồng hồ Anh 2SBT tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 2
SBT Âm nhạc 2SBT Mĩ thuật 2
SBT Đạo đức 2SBT hoạt động trải nghiệm 2

LỚP 3

LớpTên sáchTên sách
3SÁCH GIÁO KHOA 3
SGK Toán 3 Tập 1SGK Toán 3 Tập 2
SGK giờ đồng hồ Việt 3 Tập 1SGK giờ Việt 3 Tập 2
SGK giờ đồng hồ Anh 3 Tập 1SGK giờ đồng hồ Anh 3 Tập 2
SGK Tin học 3SGK công nghệ 3
SGK Âm nhạc 3SGK Mĩ thuật 3
SGK Đạo đức 3SGK giáo dục thể hóa học 3
SGK tự nhiên và xóm hội 3SGK hoạt động trải nghiệm 3
SÁCH GIÁO VIÊN 3
SGV Toán 3SGV tự nhiên và xã hội 3
SGV giờ đồng hồ Việt 3 Tập 1SGV tiếng Việt 3 Tập 2
SGV Tin học tập 3SGV technology 3
SGV Mĩ thuật 3SGV Âm nhạc 3
SGV giáo dục thể hóa học 3SGV vận động trải nghiệm 3
SGV Đạo đức 3
SÁCH BÀI TẬP 3
SBT Toán 3 Tập 1SBT Toán 3 Tập 2
SBT tiếng Việt 3 Tập 1SBT tiếng Việt 3 Tập 2
Vở tập viết 3 Tập 1Vở tập viết 3 Tập 2
SBT Âm nhạc 3SBT Mĩ thuật 3
SBT technology 3SBT Đạo đức 3

LỚP 6

LớpTên sáchTên sách
6SÁCH GIÁO KHOA
SGK Toán 6 Tập 1Sách giáo khoa Toán 6 Tập 2
SGK Ngữ văn 6 Tập 1SGK Ngữ văn 6 Tập 2
SGK lịch sử dân tộc và Địa lí 6SGK Khoa học tự nhiên 6
SGK Âm nhạc 6SGK Mĩ thuật 6
SGK giáo dục đào tạo thể hóa học 6SGK giáo dục đào tạo công dân 6
SGK Tin học tập 6SGK technology 6
SGK chuyển động TN, hà nội 6
SGK giờ Anh 6 Tập 1SGK giờ đồng hồ Anh 6 Tập 2
SÁCH GIÁO VIÊN 6
SGV Toán 6SGV Khoa học thoải mái và tự nhiên 6
SGV Ngữ văn 6 Tập 1SGV Ngữ văn 6 Tập 2
SGV lịch sử hào hùng và Địa lí 6SGV chuyển động TN, hà nội 6
SGV Tin học 6SGV technology 6
SGV Âm nhạc 6SGV Mĩ thuật 6
SGV giáo dục và đào tạo thể chất 6SGV giáo dục công dân 6
SGV giờ đồng hồ Anh 6
SÁCH BÀI TẬP 6
SBT Toán 6 Tập 1SBT Toán 6 Tập 2
SBT Ngữ văn 6 Tập 1SBT Ngữ văn 6 Tập 2
SBT giờ đồng hồ Anh 6 Tập 1 Global SuccessSBT giờ Anh 6 Tập 2 Global Success
SBT lịch sử hào hùng và Địa lí 6 – Phần định kỳ sửSBT lịch sử dân tộc và Địa lí 6 – Phần Địa lí
SBT Tin học tập 6SBT công nghệ 6
SBT Âm nhạc 6SBT Mĩ thuật 6
SBT chuyển động TN, hà nội 6SBT giáo dục công dân 6
SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6

LỚP 7

LớpTên sáchTên sách
7SÁCH GIÁO KHOA 7
SGK Toán 7 Tập 1SGK Toán 7 Tập 2
SGK Ngữ văn 7 Tập 1SGK Ngữ văn 7 Tập 2
SGK giờ đồng hồ Anh 7 Global SuccessSGK hoạt động TN, hn 7
SGK Tin học tập 7SGK technology 7
SGK Mĩ thuật 7SGK Âm nhạc 7
SGK lịch sử hào hùng và Địa lí 7SGK Khoa học thoải mái và tự nhiên 7
SGK giáo dục đào tạo thể chất 7SGK giáo dục công dân 7
SÁCH GIÁO VIÊN 7
SGV Ngữ văn 7 Tập 1SGV Ngữ văn 7 Tập 2
SGV Khoa học tự nhiên và thoải mái 7SGV Tin học 7
SGV Âm nhạc 7SGV Mĩ thuật 7
SGV technology 7SGV vận động trải nghiệm 7
SGV giáo dục công dân 7SGV giáo dục thể chất 7
SGV vận động TN, thành phố hà nội 7
SÁCH BÀI TẬP 7
SBT Toán 7 Tập 1SBT Toán 7 Tập 2
SBT Ngữ văn 7 Tập 1SBT Ngữ văn 7 Tập 2
SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 7SBT lịch sử dân tộc và Địa lí 7 – Phần kế hoạch sử
SBT Tin học tập 7SBT công nghệ 7
SBT Âm nhạc 7SBT Mĩ thuật 7
SBT giáo dục và đào tạo công dân 7SBT tiếng Anh 7 Global success
SBT chuyển động TN, tp hà nội 7
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 7
BDGV Toán 7BDGV Ngữ văn 7
BDGV tiếng Anh 7BDGV Tin học tập 7
BDGV giáo dục và đào tạo công dân 7BDGV giáo dục và đào tạo thể hóa học 7
BDGV Mĩ thuật 7BDGV Âm nhạc 7
BDGV Khoa học thoải mái và tự nhiên 7BDGV lịch sử hào hùng và Địa lí 7
BDGV vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 7BDGV technology 7

LỚP 8

LớpTên sáchTên sách
8SÁCH GIÁO KHOA 8
SGK Toán 8 Tập 1SGK Toán 8 Tập 2
SGK Ngữ văn 8 Tập 1SGK Ngữ văn 8 Tập 2
SGK KHTN 8SGK lịch sử dân tộc và Địa lí 8
SGK Tin học 8SGK công nghệ 8
SGK Âm nhạc 8SGK Mĩ thuật 8
SGK GDCD 8SGK GDTC 8

LỚP 10

LớpTên sáchTên sách
10SÁCH GIÁO KHOA 10
SGK Toán 10 Tập 1Sách chăm đề học hành Toán 10
SGK Toán 10 Tập 2Sách chuyên đề học tập Ngữ văn 10
SGK Ngữ văn 10 Tập 1SGK Ngữ văn 10 Tập 2
SGK Âm nhạc 10Sách siêng đề học hành Âm nhạc 10
SGK giờ đồng hồ Anh 10SGK Tin học 10
Chuyên đề Tin học tập 10 – công nghệ máy tínhChuyên đề Tin học 10 – Tin học ứng dụng
SGK đồ vật lí 10Sách siêng đề học tập trang bị lí 10
SGK chất hóa học 10Sách siêng đề học tập tập hóa học 10
SGK Sinh học tập 10Sách chuyên đề tiếp thu kiến thức Sinh học tập 10
SGK lịch sử hào hùng 10Sách siêng đề học tập lịch sử 10
SGK Địa lí 10Sách chuyên đề học tập Địa lí 10
SGK giáo dục đào tạo quốc phòng và an toàn 10SGK chuyển động TN, tp hà nội 10
SGK Giáo dục tài chính và điều khoản 10Sách chăm đề học tập tập giáo dục KT&PL 10
SGK GDTC 10 – bóng chuyềnSGK GDTC 10 – trơn rổ
SGK GDTC 10 – cầu lôngSGK GDTC 10 – nhẵn đá
SGK công nghệ 10 – kiến thiết và công nghệChuyên đề technology 10 – kiến tạo và công nghệ
SGK technology 10 – technology trồng trọtChuyên đề technology 10 – technology trồng trọt
SGK Mĩ thuật 10 – Điêu khắcSGK Mĩ thuật 10 – Đồ họa tranh in
SGK Mĩ thuật 10 – Hội họaSGK Mĩ thuật 10 – loài kiến trúc
SGK Mĩ thuật 10 – Lí luận và lịch sử dân tộc Mĩ thuậtSGK Mĩ thuật 10 – thi công công nghiệp
SGK Mĩ thuật 10 – thi công đồ họaSGK Mĩ thuật 10 – xây cất mĩ thuật nhiều phương tiện
SGK Mĩ thuật 10 – xây dựng mĩ thuật sân khấu, điện ảnhSGK Mĩ thuật 10 – thiết kế thời trang
Sách siêng đề học tập Mĩ thuật 10
SÁCH GIÁO VIÊN 10
SGV Toán 10SGV chuyên đề Toán 10
SGV giờ Anh Global Success
SGV Tin học 10 – công nghệ máy tínhSGV Tin học 10 – Tin học tập ứng dụng
SGV Tin học tập 10SGV chăm đề Ngữ văn 10
SGV Ngữ văn 10 Tập 1SGV Ngữ văn 10 Tập 2
SGV trang bị lí 10SGV siêng đề đồ dùng lí 10
SGV chất hóa học 10SGV chăm đề hóa học 10
SGV Sinh học 10SGV siêng đề Sinh học tập 10
SGV lịch sử dân tộc 10SGV siêng đề lịch sử vẻ vang 10
SGV Địa lí 10SGV chuyên đề Địa lí 10
SGV Âm nhạc 10SGV chăm đề Âm nhạc 10
SGV Mĩ thuật 10SGV chăm đề Mĩ thuật 10
SGV công nghệ 10 – technology trồng trọtSGV công nghệ 10 – thiết kế và công nghệ
SGV chuyên đề công nhân 10 – công nghệ trồng trọtSGV siêng đề công nhân 10 – kiến thiết và công nghệ
SGV giáo dục đào tạo KT&PL 10SGV siêng đề GD KT&PL
SGV giáo dục và đào tạo QP&AN 10SGV chuyển động TN, tp hà nội 10
SGV GDTC 10 – bóng đáSGV GDTC 10 – cầu lông
SGV GDTC 10 – láng chuyềnSGV GDTC 10 – trơn rổ
SÁCH BÀI TẬP 10
SBT Ngữ văn 10 Tập 1SBT Ngữ văn 10 Tập 2
SBT Toán 10 Tập 1SBT Toán 10 Tập 2
SBT tiếng Anh 10 Global SuccessSBT Tin học tập 10
SBT thứ lí 10SBT hóa học 10
SBT lịch sử dân tộc 10SBT Địa lí 10
SBT Sin học 10SBT giáo dục KT&PL 10
SBT giáo dục và đào tạo QP&AN 10SBT hoạt động TN, tp hà nội 10
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 10
BDGV Toán 10BDGV Ngữ văn 10
BDGV giờ đồng hồ Anh 10BDGV Tin học tập 10
BDGV đồ vật lí 10BDGV hóa học 10
BDGV Sinh học 10BDGV Địa lí 10
BDGV lịch sử hào hùng 10BDGV giáo dục và đào tạo thể hóa học 10
BDGV Giáo dục kinh tế tài chính và lao lý 10BDGV giáo dục quốc chống và an toàn 10
BDGV Mĩ thuật 10BDGV Âm nhạc 10
BDGV công nghệ 10 – xây cất và công nghệBDGV công nghệ 10 – technology trồng trọt

LỚP 11

LớpTên sáchTên sách
11SÁCH GIÁO KHOA 11
SGK Toán 11 Tập 1SGK Toán 11 Tập 2
Chuyên đề Toán 11Chuyên đề Ngữ văn 11
SGK Ngữ văn 11 Tập 1SGK Ngữ văn 11 Tập 2
SGK Sinh học tập 11Chuyên đề Sinh học tập 11
SGK Tin học tập 11 CSSGK Tin học tập 11 ICT
SGK chăm đề Tin học tập 11 CSSGK chuyên đề Tin học tập 11 ICT
SGK lịch sử 11Chuyên đề lịch sử 11
SGK đồ gia dụng lí 11Chuyên đề vật dụng lí 11
SGK hóa học 11Chuyên đề chất hóa học 11
SGK Địa lí 11Chuyên đề Địa lí 11
SGK giáo dục đào tạo KT&PL 11Chuyên đề giáo dục đào tạo KT&PL 11
SGK Âm nhạc 11Chuyên đề Âm nhạc 11
SGK technology 11 – Cơ khíChuyên đề công nghệ 11 – Cơ khí
SGK technology 11 – Chăn nuôiChuyên đề công nghệ 11 – Chăn nuôi
SGK chuyển động TN, tp hà nội 11

Giới thiệu sách giáo khoa Sinh học 10 Kết nối học thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Sinh học tập 10 Cánh Diều

Tổng chủ biên kiêm công ty biên: Phạm Văn Lập

Tác giả: Phạm Thị Hương, Dương Minh Lam

Sách giáo khoa Sinh học tập 10 Kết nối học thức với cuộc sống được soạn với lý thuyết giúp các em trở nên tân tiến được các năng lượng chung bao gồm năng lực từ học, năng lực khái quát tháo hoả, vận dụng kiến thức…. Cùng năng lực chuyên ngành là phân tích khoa học

Nội dung môn học, bề ngoài trình bày đều cố gắng đem lại cho những em sự hứng thú, niềm mê mẩn với sinh học.

Xem thêm: Trọn bộ sách toán 10 cánh diều pdf, toán 10 (tập một)

Loài kiến thức luôn gắn với thực tế đời sống tương quan đến các ngành nghề như y – dược học, pháp y, nông – lâm – ngư nghiệp,… đông đảo phát hiện tại lí thú trong thế giới sống cũng khá được giới thiệu giúp những em không cảm thấy kỹ năng khô khan, nặng nề. Hình ảnh màu tía chiều giúp các em dễ tưởng tượng những cấu trúc, quy trình sinh học phức tạp.

Sách giáo khoa Sinh học tập 10 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày được biên soạn theo không ít chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Thuộc thư viện học tập tập mày mò nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài xích viết

*

Nội dung sách

Sách Sinh học tập 10 Kết nối học thức với cuộc sống gồm có các nội dung bao gồm như sau:

Phần mở đầu

Bài 1: trình làng khái quát môn sinh học

Bài 2: phương pháp nghiên cứu với học tập môn sinh học

Bài 3: những cấp độ tổ chức của nhân loại sống

Phần một: Sinh học tập tế bào

Chương 1: Thành phần chất hóa học của tế bào

Bài 4: những nguyên tố hóa học cùng nước

Bài 5: các phân tử sinh học

Bài 6: thực hành thực tế nhận biết một vài phân tử sinh học

Chương 2: cấu tạo tế bào

Bài 7: Tế bào nhân sơ

Bài 8: Tế bào nhân thực

Bài 9: thực hành thực tế quan ngay cạnh tế bào

Chương 3: dàn xếp chất qua màng với truyền tin tế bào

Bài 10: hiệp thương chất qua màng tế bào

Bài 11: thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 12: Truyền tin tế bào

Chương 4: đưa hóa tích điện trong tế bào

Bài 13: bao gồm về gửi hóa vật chất và năng lượng

Bài 14: Phân giải với tổng hợp các chất vào tế bào

Bài 15: thực hành thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một vài yếu tố đến hoạt tính của enzyme và khám nghiệm hoạt tính của enzyme amylase

Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào

Bài 16: Chu kì tế bào cùng nguyên phân

Bài 17: sút phân

Bài 18: thực hành thực tế làm với quan sát tiêu phiên bản quá trình nguyên phân và sút phân

Bài 19: Công nhệ tế bào

Phần hai: Sinh học vi sinh vật cùng virus

Chương 6: Sinh học vi sinh vật

Bài 20: Sự đa dạng chủng loại và phương thức nghiên cứu vi sinh vật

Bài 21: hội đàm chất, phát triển và chế tạo ra ở vi sinh vật

Bài 22: phương châm và áp dụng của vi sinh vật

Bài 23: thực hành một số phương thức nghiên cứu vi sinh trang bị thông dụng, khám phá về những sản phẩm công nghệ vi sinh vật với làm một số sản phẩm lên men trường đoản cú vi sinh vật

Chương 7: Virus

Bài 24: bao hàm về virus

Bài 25: một số trong những bệnh vì virus và những thành tựu nghiên cứu và phân tích ứng dụng virus

Bài 26: Thực hành điều tra một số dịch do virus với tuyên truyền phòng phòng bệnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *